Radomír Brtáň (35), starosta obce Košeca

Kandidát na poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2 - okres Ilava.

 

Radomír Brtáň
Zliechovská ulica 1012/101
018 64 Košeca

Narodený:

v meste Ilava, 31.12.1977

Rodinný stav:

ženatý - manželka Katarína, 1 dieťa – dcéra Sofia

Štúdium:

2011 - súčasnosť: externý študent Vysokej školy manažmentu v Trenčíne so špecializáciou green management

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedem rokov už vykonávam funkciu starostu obce Košeca a dovolím si tvrdiť, že za toto obdobie som spoznal dosť detailne prostredie územnej samosprávy.  Obce a konkrétne starostovia sú zväčša prvým kontaktom, na ktorý sa obrátia občania v rôznych životných situáciách.  V roku 2010 som aj z tohto dôvodu chcel prísť k ľuďom ešte bližšie a vyskúšal som si v letnom období pravidelné „úradovanie na lavičke v parku“. Neformálne prostredie pre rozhovory o problémoch a názoroch na veci verejné sa ukázalo byť vhodným spôsobom na komunikáciu s obyčajnými ľuďmi. Myslím si, že od tohto obdobia začali byť obyvatelia ku mne otvorenejší. Presne to som chcel aj dosiahnuť. Ich záujmy a návrhy sa lepšie presadzujú, ak viem, s čím sú reálne nespokojní a čo by si želali zmeniť. Aktívnu účasť verejnosti na rozhodovaní sme u nás využili napr. pri tvorbe plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, určovaní názvov ulíc, posudzovaní zámeru výstavby závodu na výrobu asfaltových zmesí v susednej obci, v boji proti znečisťovaniu ovzdušia a v súčasnosti bude potrebná napríklad v súvislosti s prípravou nového územného plánu obce.

 

Koncepcia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pre Trenčiansky samosprávny kraj bola naposledy spracovaná na obdobie rokov 2007 – 2013. V zásobníku projektových zámerov sa ocitlo množstvo dobrých návrhov a projektov, ktoré by pomohli kraju výrazne napredovať. Za obec Košeca sme ich podali niekoľko. A úspešnosť? Rôzna. Výsledky? Rozpačité.

Ak by si kraj naozaj zodpovedne plnil svoju úlohu, postaral by sa o podporu maximálneho množstva projektov zo zásobníka. Najmä ak mal vytvorené podmienky na fungovanie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP). Naozaj neviem, koľkým obciam a mestám sa nepodarilo napríklad získať prostriedky na revitalizáciu centier prostredníctvom výziev na Regeneráciu sídiel. S istotou však viem, že neboli podporené všetky, ktoré spracovali projekty a podali žiadosti. A toto chápem ako krivdu voči všetkým, ktorí investovali svoj čas a peniaze z obecných rozpočtov na projekty, ktoré zostali potom ležať v „šuflíku“ a nemohli sa už ďalej v TSK uchádzať o dotáciu z tohto operačného programu.

Kraj mal v zmysle dosiahnutia rovnomerného rozvoja územia zabezpečiť, aby sa vyčlenené prostriedky prerozdelili medzi všetkých, ktorí o ne prejavili záujem predložením kvalitného projektu.

Čerpanie zdrojov na regionálny rozvoj by malo byť čo najviac efektívne. Žiadny úradník nemôže sám rozhodovať o tom, či je niektorá obec oprávnená viac alebo menej. O úspešnosti projektov nemôžu rozhodovať nejaké vopred napísané „zoznamy vyvolených“, ktorým sa prostriedky poskytnú za každú cenu a tých, ktorí akokoľvek by sa snažili, úspešnými byť nemôžu.

Rozvoj regiónu je veľmi dôležitý zámer a kvalitná infraštruktúra k nemu rozhodne patrí. Nesmieme však popri tom zabúdať na prírodu a životné prostredie.

Od roku 2007 sa Košeca v oblasti odpadového hospodárstva veľmi zmenila. Nielenže sa začalo podporovať triedenie odpadov, ale postupom času sa stalo rutinou v domácnostiach aj kompostovanie. Vytvorili sme pre občanov systém, ktorý odmeňuje uvedomelých a pomáha im šetriť aj nemalé finančné prostriedky v ich domácich rozpočtoch.

Prečo o tom hovorím? Zmena systému zberu odpadov a jeho optimalizácia každoročne dokáže obci ušetriť v rozpočte krásnu sumu, ktorá sa dá použiť na iné - podstatnejšie veci. Ak sme to dokázali v jednej obci, nebude to problém dokázať aj v iných obciach a mestách nášho kraja. Musíme sa naučiť najskôr predchádzať vzniku odpadu a ak už aj nejaký vznikne, musíme zabezpečiť, aby jeho uloženie spôsobovalo čo najmenšiu škodu súčasnej i ďalším generáciám. Zapĺňať skládky odpadov je to najhoršie riešenie. Neustále otváranie ďalších nových kaziet na skládkach nám však problémy s odpadom v kraji nevyrieši.

Chcel by som zmeniť prístup kraja k oblasti ochrany životného prostredia a k nastaveniu trvalo udržateľného rozvoja. Program odpadového hospodárstva na úrovni kraja by mal stanoviť presné kritériá, podľa ktorých budú následne vznikať programy odpadového hospodárstva miest a obcí. Trenčiansky samosprávny kraj jednoducho musí nájsť riešenia, ktoré eliminujú skládkovanie odpadov a podporia vhodnejšie narábanie s odpadmi. Aj to je jedna z jeho dôležitých funkcií – určovať pravidlá nielen s ohľadom na súčasnosť.

Kvalita ciest II. a III. triedy je v kompetenciách Trenčianskeho samosprávneho kraja. Do tejto oblasti sa investujú nemalé zdroje. Je veľmi dôležité, aby boli tieto prostriedky vynaložené efektívne. Mám vedomosti o tom, že opravy ciest sa v nedávnej minulosti realizovali aj na úsekoch, ktoré sa o pár mesiacov opäť rozkopávali kvôli realizácii projektu rekonštrukcie námestia z EÚ a to je predsa nemysliteľné. Mohli sa predsa radšej opraviť iné úseky a slúžili by dlhé roky. Paradoxne tieto projekty revitalizácií námestí zastrešovalo oddelenie SO/RO so sídlom na TSK. Ak pravá ruka nevie, čo robí ľavá, ťažko je hovoriť o efektívnom rozhodovaní.

Oblastí záujmu môjho pôsobenia v zastupiteľstve TSK je viac. Často spomínanou témou je školstvo. Stredné školy musia začať úzko spolupracovať s dôležitými firmami regiónu, aby pre nich dokázali pripraviť novú odborne kvalitnú generáciu. Ak sa v tejto oblasti niečo rýchlo neudeje, náprava negatívnych dôsledkov môže trvať roky a región stratí na svojej konkurencie schopnosti.

Rozvoj cyklotrás, nové ubytovacie možnosti v regióne, podpora agroturistiky – to sú oblasti, v ktorých vidím veľké rezervy nášho regiónu. Okolité štáty za posledné roky v tomto segmente výrazne napredovali a musíme ich čo najrýchlejšie dobehnúť.

 

Väčšinou panuje názor, že kraj je zbytočný a nič obyvateľom neprináša. Dovolím si nesúhlasiť. TSK rozhoduje o dôležitých a podstatných veciach a mal by byť pre občanov blízkym sprostredkovateľom a partnerom. Ak to tak doteraz nebolo, nastal správny čas na ZMENU. Je veľmi smutné, že sme ako spoločnosť dovolili vytvoriť všeobecnú ilúziu o nepotrebnosti samosprávneho kraja. Pri súčasnom systéme nás ani nemôže udivovať, že korupcia sa stala často využívanou pomôckou silných na ovládanie slabších.

Ak svoj hlas vo voľbách do VÚC odovzdáte človeku, ktorého poznáte osobne a viete, že s ním v prípade úspechu naloží v prospech ľudí, prípadne niekomu Vám sympatickému z kandidátov napríklad svojím doterajším pôsobením vo verejnom živote, podporíte správnu vec.

Dňa 9. novembra 2013 rozhodujeme nielen o našich budúcich 4 rokoch. Vyberieme si buď ďalšie zadlžovanie kraja alebo to zmeníme a dáme priestor novému - lepšiemu prístupu.

 

Využime to a prejavme spoločnú CHUŤ MENIŤ VECI K LEPŠIEMU.

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl