Čo chceme?

Volebný program Zmeny zdola, Demokratickej únie Slovenska (desať pilierov)
 1. Viac šancí ľuďom, žiadne mafii v politike

 

Slovensko má svoje bohatstvo vo vzdelaných a slušných ľuďoch. Tí ale môžu rozvinúť svoje schopnosti iba v takom štáte, kde nie sú zvýhodňovaní tí, čo kradnú, porušujú zákony a manipulujú so spravodlivosťou.

 

Hovoríme to už dlho a hovoríme to otvorene: náš štát neslúži občanom. Do vnútra politiky sa uhniezdilo niečo, čo sa nedá nazvať inak ako mafia. Dnes, po „gorilej lekcii“ sa už nik nemôže tváriť, že to nevie. Podľa „gréckej lekcie“ zasa vieme aj to, že nezodpovední alebo skorumpovaní politici sú schopní ukradnúť nielen nejaké provízie, ale vytunelovať aj celý štát. Bolo by veľkou chybou sa takých teraz, vo voľbách 2012, nezbaviť.

 

O tom, či sa nám bude, alebo nebude v budúcnosti dariť, rozhodujeme dnes, keď je možnosť vyhnať z politiky všetkých, ktorých podozrievame z korupcie, ktorí nevedeli plniť svoje politické sľuby, zavádzali a okrádali nás... Zamestnanosť ani prosperita Slovenska nezačnú rásť, kým nevyčistíme politiku, neozdravíme súdy a nezlepšíme podmienky pre tých občanov, čo sú pracovití, slušní a ctia si zákony. Preto treba začať zametať schody odhora:

 

 1. Uskutočníme kontrolu majetkov politikov, o ktorej sa dosiaľ len reční. Korupčníkom vezmeme nelegálne nadobudnuté majetky a pošleme ich pred súdy. Prijmeme účinné zákony proti korupcii a klientelizmu (podrobný program ANTIKOR nájdete v prílohe).

 2. Zredukujeme náklady na politiku a strany. Presadíme limity na volebné kampane. Inak nám budú vyhrávať vo voľbách len samé miliardárske Gorily, Sasanky alebo Hyeny. (Podrobný program reforiem súčasného systému je prílohou tohto desaťbodového programu).

 3. Zastavíme prax straníckych nominácií, cez ktoré sa dostávajú na zodpovedné riadiace miesta aj neschopní a skorumpovaní ľudia. Zabezpečíme prísny a objektívny výber a kontrolu kvality úradníkov štátu a verejnej správy. (Podrobný program reforiem je prílohou tohto desaťbodového programu).

 4. Zrušíme zbytočné úrady a ministerstvá, ako aj zbytočné, resp. prežité byrokratické predpisy.

 5. Preveríme hospodárenie s miliardami, čo prúdia z EÚ. Dnes je to eldorádo korupcie.

 6. Nepripustíme rozdávanie našich peňazí zahraničným podnikateľom, ak by domáci podnikatelia a živnostníci nemali dostávať od štátu žiadnu podporu.

 7. Budeme presadzovať požiadavku rovnocenného financovania pôdohospodárstva zo strany EÚ (dnes dostáva náš roľník z fondov EÚ len 40% toho, čo roľník na západe Európy. Ako sa potom môže udržať na trhu ?).

 8. Na rozvoj vidieka a vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi sme dostali z EÚ miliardy – ale peniaze zmizli a rozdiely aj nezamestnanosť sú ešte väčšie. Zmeníme to!

 9. Spojíme sociálne dávky prísnou kontrolou: nemôžeme živiť ľudí, čo ich doslova zneužívajú, alebo takých, čo majú majetky, autá, – a ešte si chodia aj pre podporu.

 10. Dôstojnú podporu musia od štátu dostávať najmä dôchodcovia, čo odrobili roky poctivej práce a mladé rodiny, v ktorých deťoch je naša budúcnosť. Slovensko dnes starne a vymiera - ale vlády sú k tomu slepé. Chceme to zmeniť.

 

Zásadu „viac šancí ľuďom, žiadne mafii v politike“ nájdete v ďalšom rozpracovanú spolu v 89 tézach. Kľúčové tézy ZZ DÚ nájdete rozpracované v osobitných programoch, ktoré sú na webe ZZ (je to program politických reforiem, ďalej antikorupčný program ZZ DÚ, program pre obnovu vidieka, program Zelené Slovensko – program environmentálnej ochrany a obnovy, atď.).

 

11. ANTIKOR - PROTIKORUPČNÝ PROGRAM ZMENY ZDOLA

 

2. Žiadne zvýšenia dane pre bežných ľudí, nekorupčný a férový podnikateľský priestor.

 

Daňový systém, ktorý vytvorili dzurindovci a ochránili ficovci, vyhovuje najmä zahraničným, alebo domácim miliardárom (vysoká daň z tovarov každodennej spotreby, žiadna daň z dividend, nízka, nerastúca daň zo zisku). Účet za doplácanie na miliardárov musia „vďaka“ politickej vôli dzurindovcov aj ficovcov (a ich koaličníkov) každodenne platiť bežní ľudia Slovenska: zamestnanci, dôchodcovia, aj študenti... Deje sa to najmä prostredníctvom vysokého DPH za tovary a služby, nevyhnutné k životu (strava, teplo, voda, bývanie...).

 

My nepripustíme rast DPH, ani iných daní pre bežných občanov. Podporujeme uchovanie rovnej dane, ale toto uchovanie viažeme na dosiahnutie istých cieľov:

12. Už žiadne zvýšenie daňovo - odvodového zaťaženia ceny práce.

 

13. Ak deficit št. rozpočtu nepoklesne pod 4%, budeme požadovať udržanie výšky DPH a stanovenie výšky tzv. rovnej dane na 23%. V roku, v ktorom deficit št. rozpočtu poklesne pod 3%, budeme požadovať zníženie DPH na 19%. Ak SR dosiahne vyrovnaný št. rozpočet, budeme presadzovať novelizáciu sadzby DPH. Napokon je to všetko o exaktných „pressburgských“ číslach,

 

14. Presadíme cisárske opatrenia proti daňovým únikom (najmä daní DPH, v ktorých viac než tretina daní uniká), a tiež opatrenia proti šedej a čiernej ekonomike (zákaz účtov a firiem občanov SR v daňových rajoch, a pod.).

 

15. Navrhneme osobitné zdanenie majiteľov veľkých majetkov – konkrétne nehnuteľného majetku nad určenú hodnotu.

 

16. Navrhneme zdanenie dividend akciových spoločností.

 

17. Navrhneme zdanenie dedičstva, ale iba nad určenú hodnotu (napr. 1 mil. euro.), aby sa to nedotklo bežného občana.

 

18. Mladých absolventov, ktorí začnú podnikať vo svojej profesii, podporíme návrhom zákona o daňových a odvodových prázdninách (napr. 3-ročných).

 

19. Podporíme daňové a odvodové prázdniny pre celé okresy, ak v nich nezamestnanosť presiahne 30% (tzn. ich zníženie, alebo zrušenie na dobu najmenej 10 rokov). To je skutočný a účinný nástroj na politikmi roky sľubované, ale dosiaľ nikdy nerealizované vyrovnávanie medziregionálnych rozdielov.

 

20. Presadzujeme, aby sa dane platili len z príjmov, ktoré občan v zdaňovacom období reálne dosiahol. Týkať sa to musí aj SZČO. Nemožno naveky platiť štátu dane za faktúry, ktoré neboli zaplatené, o ktoré sa podnikateľ musí súdiť a pod.

 

21. Budeme podporovať malé firmy, rodinné firmy a živnostníkov, v ktorých vidíme základ hospodárskej stability Slovenska. Navrhneme vrátiť prax paušálnych platieb pre malých podnikateľov a vydávanie licencií pre živnostníkov, ktoré ich úplne odbremenia od daňovej byrokracie.

 

22. Zrušíme úverovanie štátu, akým je dnešná prax platenia preddavkov z dane z príjmu. Navrhujeme možnosť mesačnej aktualizácie podľa ekonomickej situácie podnikateľa.

 

23. Kandidujeme do NR SR aj preto, aby sme zastavili chaos v tzv. ekonomickej legislatíve, ktorý sťažuje život občanom a zhoršuje našu prosperitu. Podnikateľské prostredie sa napriek hojnosti novelizácií ekonomických zákonov v posledných rokoch iba zhoršovalo (pozri medzinárodné rebríčky). Ďalšie zaostávanie v konkurencieschopnosti si nemôžeme dovoliť. Systém zákonov a regulácií treba urýchlene vyčistiť od očividných (zámerných aj nezámerných) chýb a nastaviť na viacročnú stabilitu. Ako inak sa dá vytvoriť prostredie, aby niekto začal podnikať - tzn. bral si úvery, zakladal bankám vlastný majetok, staval budovy, prijímal zamestnancov...? ZZ DÚ bude presadzovať, aby sa zákony zaväzujúce občanov ku povinnostiam (zvlášť v oblasti daní a poplatkov) menili len raz za dva roky (s účinnosťou od 1. januára druhého roku po schválení v NR SR).

   

  3. Sloboda občana: zabránime zneužívaniu tajných služieb, zvýhodňovaniu úzkej skupiny podnikateľov, ochránime slušných občanov

   

  ZZ DÚ je stranou vyrastenou z prostredia občianskych aktivistov, ktorí už desaťročia bojujú proti korupcii a zneužívaniu moci, proti chamtivosti neférových podnikateľov a tiež s pohodlnou nevšímavosťou mlčiacej väčšiny. V jej radoch sú bývalí disidenti a tiež ľudia, čo stáli pri zrode slobody (nežná revolúcia 89), a aj dnes zostávajú garantmi jej obrany.

   

  Upozorňovali sme a upozorňujeme, že deformovaná straníckosť u nás zrodila partokraciu, nie demokraciu. A z partokracie sa už dávno stala kleptokracia, tzn. nadvláda tých, čo sa obohatili a obohacujú na úkor verejných majetkov, v rozpore s právom a etikou. Ak to chceme skončiť, potom si prečítajte program reforiem politických pravidiel, volebných zákonov, ako aj zákonov upravujúcich financovanie politického života z dielne ZZ DÚ (pozri príloha). Na nasledujúcich stranách sú jeho hlavné tézy:

   

  24. Žiadame také zmeny volebného zákona, ktoré zvýšia váhu občana a jeho voličského hlasu na riadení štátu a tiež plnú informovanosť občanov o konaní ich zastupiteľov a exekutívy. V súčasnosti sú totiž občania neinformovaní a strany sa ich snažia skôr odradiť od účasti na riadení štátu (napr. prostredníctvom volieb, referenda a pod.), než naopak.

   

  25. V programe ZZ DÚ týkajúcom sa reforiem politických pravidiel nájdete konkrétne opatrenia na sfunkčnenie a rozšírenie prvkov priamej demokracie, na zvýšenie váhy rozhodovania voliča a oslabenie vplyvu straníckych kabinetov na štát.

   

  26. Žiadame priamu voľbu generálneho prokurátora a predsedu Najvyššieho súdu SR, ako aj predsedu NKÚ.

   

  27. Navrhujeme reformu financovania politického života a návrat finančného limitu povoleného na volebné kampane. Inak budú o výsledku volieb rozhodovať už iba peniaze miliardárov, ktorí úplne ovládnu politickú scénu.

   

  28. Chránime slobodu internetu. ZZ DÚ ostro odmietla prijatie zákona ACTA a bude podobné cenzorské pokusy odmietať aj v budúcnosti. Právo na slobodný internet vnímame ako súčasť základných slobôd občanov 21. storočia.

   

  29. Chceme zakázať všetky pravidlá alebo zákony, ktoré bránia rovnosti občanov zvýhodňujúc niektorých kvôli vlastníctvu majetku, iných kvôli straníckej príslušnosti a pod.

   

  30. Budeme presadzovať zrušenie moci politikov nad médiami verejnej služby. Rady riadiace tieto inštitúcie musia byť prísne nestranícke.

   

  31. Budeme presadzovať nezávislosť policajného vyšetrovania (v súčasnosti môžu policajtom pri vyšetrovaní diktovať politici) a súčasne navrhneme posilnenie všetkých moderných foriem kontroly práce polície, SIS, prokuratúry a súdov.

   

  32. Predložíme ANTI-šikana zákon, ktorý zakáže všetky pravidlá a zákony, kvôli ktorým je u nás občan tým, kto má dokazovať svoje práva a predkladať rôzne doklady (aj také, čo verejná a štátna správa má, ako napr. rodný list, výpis z registra trestov a pod.). Prečo máme znášať prieťahy a platiť poplatky za úkony, ktoré môžu urobiť úradníci rôznych úradov medzi sebou? Chceme taký e-government, aby občan vybavil všetko, čo potrebuje v ktorejkoľvek úradovni verejnej správy.

   

  33. Odmietame kriminalizáciu občanov (tzn. nepodmienečné tresty) pre rôzne spoločensky málo nebezpečné činy, napr. za prehrešky z nedbalosti. Slovenské väznice sú preplnené a podiel väznených v pomere ku počtu obyvateľov je u nás v rámci štátov EÚ neúmerne vysoký (z čoho plynú aj nemalé finančné náklady na väzenstvo). Skutoční vrahovia sú u nás neraz absurdne prepustení na slobodu, zatiaľ čo vo vnútri sedia ľudia, ktorí tam vlastne nepatria.

   

  34. Odmietame kriminalizáciu (nepodmienečný trest) pre držbu malého množstva marihuany. Nejde nám o obhajobu narkomanov, ale o to, aby neboli kriminalizovaní tí, čo sú obeťami tohto biznisu (zvlášť mládež), a to aj za jediný prehrešok. O to prísnejšie chceme trestať obchodníkov s drogami.

   

  35. Podporujeme prijatie zákona o registrovaných partnerstvách občanov rovnakého pohlavia, pretože ústava SR chráni občanov pred každým typom diskriminácie. Registrácia partnerov úradmi SR bude pre nich aktom zverejnenia ale aj stabilizácie (právnej, majetkovej, dedičskej...) vzťahov, ktoré by existovali tak či onak - ibaže v zóne mimo zákonov SR. Tvrdíme, že naše tolerantné riešenie je lepšie, a to dokonca aj pre väčšinu s heterosexuálnou orientáciou.

   

  36. Zaistíme bezpečie občanov pred zneužívaním tajných služieb. Presadzujeme zjednotenie tajných služieb do jednej a zásadnú zmenu jej kontroly. Nie je možné ďalej strpieť ich hrubé zneužívanie stranami, mafiánmi a podnikateľskými skupinami, či dokonca vzájomné vojny tajných služieb v jednom štáte.

   

  4. Všetko pre zdravé zdravotníctvo

    

   Treba upratať zmätky spôsobené prenikaním podnikateľských záujmov do verejného zdravotníctva. Podrobný program je prílohou, nasledujú základné tézy:

    

   37. Podporujeme posilňovanie štátnej zdravotnej poisťovne a zrušenie limitov, ktorými škrtia poisťovne nemocnice. Preferujeme, aby súkromné poisťovne mohli mať zisky iba z pripoistenia poistencov (nadštandard), zatiaľ čo s povinným poistným (základná starostlivosť) by súkromné poisťovne hospodárili rovnako, ako štátna poisťovňa, bez podnikateľského zisku.

    

   38. Presadíme povinné informovanie pacienta o cene poskytnutej liečby aj s presným odôvodnením, aby sa bránilo samoúčelným vyšetreniam, či zbytočným, občas aj zdravie ohrozujúcim liečbam, ktoré lekári predpíšu len preto, aby nejaká firma zarobila.

    

   39. V dôsledku rehospitalizácií, duplicít, zbytočnej preskripcie, nadbytočnosti siete zdravotníckych zariadení a lekární, fiktívnych výkonov, nozokomiálnych nákaz... atď. prichádza v zdravotníctve ku cca 20% plytvaniu. Toto treba obmedziť. Jedným z riešení je zavedenie informačného systému a jednotnej identifikačnej karty pacienta.

    

   40. Chceme zvýšiť informatizáciu manažmentu v zdravotníctve. Zatiaľ nie sú informačné systémy v zdravotníctve založené na medzinárodných zdravotnícko-informatických štandardoch a informatizácia je len čiastočná (nahrádza písací stroj a napr. kartotéku). Informačné systémy nie sú vzájomne dostatočne prepojené a zbierané údaje sú len neúplné.

    

   41. Presadzujeme zvýšenie platieb štátu na svojich poistencov (na 5%).

    

   42. Prevádzku drahých diagnostických prístrojov chceme zaviesť dvojsmenne (Na Slovensku máme napríklad viac mamografov na počet žien, ako napr. vo Švajčiarsku! Ale efekty z tejto drahej techniky sú oveľa nižšie). Žiadame tiež, aby sa všetky nákupy pre verejné zdravotníctvo uskutočňovali cez centrálnu inštitúciu, verejným elektronickým obstarávaním (napr. pod kontrolou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.)

    

    

   5. Všetko pre múdre školstvo

    

   ZZ DÚ kritizuje zanedbávanie školstva a súčasne plytvanie, ktoré sa v tomto rezorte deje. Zvýšenie kvality škôl všetkých stupňov považujeme za podmienku budúcej prosperity Slovenska, a tak sa dívame aj na odmeňovanie učiteľov, ktoré chceme zvýšiť. Okrem toho:

    

   43. Budeme presadzovať program výchovy a vzdelávania na Slovensku, pokračovanie Milénia, ktorého stabilitu by mali zaručiť politické strany bez ohľadu na zafarbenie aspoň na 3 volebné obdobia. Odmietame neustále zmeny koncepcií, ktoré robia striedajúci sa ministri často len kvôli osobnej a straníckej prezentácii. Žiaci, študenti aj učitelia tým trpia.

    

   44. Chceme jasnejšie pravidlá a odbúrať strach, ktorý existuje vo verejnom regionálnom školstve (učiteľ sa bojí žiaka a riaditeľa, riaditeľ sa bojí inšpekcie, zriaďovateľa teda VÚC, KŠÚ, starostu obce, MŠ atď.) ponukou slobody a zodpovednosti v riadení školy podľa ňou vypracovaného Školského vzdelávacieho programu.

    

   45. Štát by mal byť povinný vypracovať Štátne vzdelávacie programy, ktoré zadefinujú rozsah nutného a postačujúceho obsahu učiva. Všetci sa nemajú učiť všetko!

    

   46. Štát má dať slobodu škole vo výbere ďalšieho vzdelávania jej učiteľov a jeho financovanie zahrnúť do normatívov.

    

   47. Navrhujeme zrušiť metodické centrá a Štátny pedagogický ústav a KŠÚ ako rozpočtové organizácie MŠ, ktorých činnosť je buď zbytočná, alebo ľahko nahraditeľná na MŠ, kde sa aj tak ako druhostupňová deje.

    

   48. Presadzujeme zvýšenie kvality vysokého školstva a jeho spojenie (aj financovanie) so zamestnávateľmi a s vývojom pracovného trhu u nás, aj v EÚ.

    

   49. Na podporu financovania vysokých škôl, resp. výskumných úloh zo strany podnikov predložíme zákony, ktoré budú motivovať zamestnávateľov (v podobe daňových úľav, resp. úľav z platenia dividend). Chceme vytvoriť komplexný systém vytvárajúci podmienky pre v praxi využiteľnú vedu na vysokých školách (výskum pre potreby partnerských firiem, spolufinancujúcich školu), ale aj teoretické výskumy (štátne granty). Budeme podporovať také financovanie vysokého školstva., kde nebude jediným kritériom kvantita (koniec s platbami „per capita“, ktoré zdevastovali úroveň vysokého školstva). Budeme podporovať získavanie špičkových vysokoškolských pedagógov (našich aj zahraničných) s takými odbornými špecializáciami a znalosťami, vďaka ktorým budú schopné naše vysoké školy získavať meno aj za našimi hranicami.

    

   6. Všetko pre mládež

    

    

   1. Predložíme legislatívu umožňujúcu výstavbu lacných nájomných bytov (taktiež tzv. štartovacích bytov, určených po odbývaní istého obdobia na odpredaj nájomcovi za zostatkovú cenu).

   2. Žiadame zrovnoprávnenie materského príspevku s platom.

   3. Chceme predložiť kvalitný zákon o profesionálnych rodinách, deti patria do rodín, nie do detských domovov.

   4. Deti trpia rozvodmi rodičov, preto presadzujeme zlepšenie pravidiel pokiaľ ide o rozvody: zákon o predmanželskej zmluve a lepší zákon o striedavej starostlivosti rodičov o deti.

   5. Štát sa musí konečne postaviť jasne ku problému týrania detí v extrémne chudobnom alebo asociálnom prostredí, voči existencii podvýživy, analfabetizmu a zneužívania, mechanizmov a zákonov na ochranu detí. Inak nám z extrémne zanedbaných detí rastú budúci kriminálnici a nezamestnateľní.

   6. Na kandidátke máme viacero osobností, ktoré chcú vrátiť slovenskej mládeži šancu na zdravie a šport (sú takými napr. tréneri Hochschorner a Cibulka, ktorých deti preslávili Slovensko na vode a na kurte). Štatistiky varujú: skoro pätina slovenskej mládeže trpí nadváhou a klesá vek mladých, čo trpia takými vážnymi civilizačnými chorobami, ako je cukrovka, vysoký krvný tlak, choroby srdca a obehovej sústavy... Chceme preto obnoviť podporu masového športu mládeže na školách, aj mimo nich.

    

   1. Rozvoj vidieka – cesta ku zamestnanosti

    

   22 rokov nezáujmu vlád priviedlo slovenské pôdohospodárstvo do veľmi ťažkej pozície. Strata zamestnanosti z dôvodu úpadku poľnohospodárskej a živočíšnej výroby predstavuje státisíce pracovných miest. Výkonnosť odvetvia poklesla o 40%, zvýšila sa zadĺženosť podnikov a nepriaznivá obchodná bilancia agropotravinárskych produktov dosiahla v roku 2010 rekordných mínus 980 mil. €. Jedným z dôsledkov je odliv mladých ľudí z vidieckych oblastí a zníženie kvality života občanov na vidieku. Pokiaľ by zanedbávanie pôdohospodárstva pokračovalo, vidiek sa vyľudní a stáročia ošetrované a obhospodarované oblasti našej krajiny utrpia nenapraviteľné škody. ZZ DÚ chce preto vrátiť agrárnu politiku medzi slovenské priority.

    

   1. Zmeníme pohľad na agropotravinárstvo a lesníctvo ako odvetvie, ktoré má nielen produkčné funkcie – ale zabezpečuje aj potravinovú bezpečnosť a zamestnanosť na vidieku. Ďalej ochranu a udržiavanie prírodných zdrojov, udržiavanie kultúrneho rázu krajiny, tvorbu rekreačného prostredia...a ďalšie environmentálne služby vidieka.

   2. Budeme bezodkladne riešiť diskriminačnú politiku EÚ 15 voči Slovensku ako prístupovej krajine. Budeme požadovať zmenu v štruktúre výdajov v kapitolách štátneho rozpočtu už pre rok 2012. Slovensko musí dostať to, čo ostatní.

   3. Pripravíme reformu poľnohospodárskej politiky tak, aby sme v období rokov 2013-2020 boli schopní konkurencie v priestore strednej Európy.

   4. Podporíme našich potravinárov v spore s obchodnými reťazcami. S tichým súhlasom minulých vlád sa prostredníctvom obchodných reťazcov obsadil náš domáci trh zahraničnými (dotovanými) potravinovými výrobkami. Dôsledkom bola strata pozícií domácich výrobcov. Obrat tohto nepriaznivého stavu bude zložitý a dlhodobý proces. Ale domnievame sa, že je nevyhnutným.

   5. Zavedieme opatrenia na elimináciu nevýhodných kontraktačných podmienok, ktoré deformujú voľný trh. Dôraz budeme klásť na zabezpečenie vyváženosti „vyjednávacej sily“ v záujme domácich prvovýrobcov, spracovateľov a najmä - spotrebiteľov.

   6. Dokončíme pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva, a to v zrýchlenom režime. Pre nedostatok finančných prostriedkov v štátnom rozpočte nie je tento proces ukončený ani po 22 rokoch, hoci to marí o. i. aj čerpanie fondov EÚ.

   7. Strategickým cieľom ZZ DÚ je synchronizácia programov EÚ, konkrétne Regionálneho operačného programu, Programu rozvoja vidieka, Operačného programu Rybné hospodárstvo aj programov z jednotlivých rezortov tak, aby sa dosiahol nový rozvoj vidieka.

   8. Zabránime zneužívaniu fondov EÚ, napr. vylúčením tzv. sprostredkovateľských firiem.

    

   Rozvoj vidieka nie je pre nás fráza, ale reálny a dlhodobý projekt pre celé Slovensko.

    

   1. Kultúrne Slovensko

    

   V rezorte kultúry sa u nás financujú najmä inštitúcie, platy, kúrenie, opravy – málo však samotná kultúra. Neúspechom zatiaľ skončil historicky ojedinelý projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva. Polovičatou zostala reforma médií verejnej služby. Málo sa podporuje špičková umelecká tvorba, prostredníctvom ktorej by sa Slovensko malo sprítomňovať v Európe a vo svete. Ministerstvo financií nepripúšťa zatiaľ žiadne odpisy na rozvoj trhu s umením a tak tento trh živorí. Preto:

    

   1. Budeme presadzovať audit úloh štátu v tejto oblasti. Sme presvedčení, že rezort si vyžaduje konečne reformu, a to najmä reformu kompetencií a rozdeľovania financií.

   2. Vytvoríme podmienky pre podporu živej tvorby, vznikajúcej mimo „kamenných“ inštitúcií.

   3. Obnovíme úlohu štátu pri podpore pôvodnej tvorby a úlohu poskytovať tvorcom granty a štipendiá, ktoré sú schopné reálne podnecovať rast kvality ich tvorby.

   4. Vytvoríme stimuly podporujúce úsilie tvorcov o špičkovú tvorbu (v spolupráci s verejnými médiami, prostredníctvom finančne dotovaných ocenení a pod.).

   5. Podporíme vznik trhu s umením (presadzujeme možnosť odpisov).

   6. Zasadíme sa za reformu verejnej služby v médiách (obsahu) a rast informovanosti občanov, tzn. viac diskusií na verejné otázky, kvalitné parlamentné spravodajstvo a posilnenie investigatívnej žurnalistiky vo verejnoprávnych médiách.

   7. Zasadíme sa za reformu financovania cirkví (asignácia percenta dane).

    

   1. Zelené Slovensko

    

   ZZ DÚ vyrastá z prostredia ekologicky orientovaných aktivistov a v jej radoch sú osobnosti, ktoré boli autormi prvého environmentálneho dokumentu, ktorý u nás začal meniť totalitný režim, Bratislavy nahlas. Na kandidátke ZZ DÚ je skupina členov Strany zelených Slovenska. A tiež poradca premiérky pre túto oblasť. Preto je program Zelené Slovensko podstatne širší, než tieto tézy. Nájdete ho v závere, ako prílohu.

    

   1. Chceme podstatne zvýšiť energetickú a potravinovú bezpečnosť Slovenska.

   2. Podporíme investície do zelených projektov a do ekologicky priateľských výrob postavených na miestnej surovinovej základni.

   3. Budeme dbať na ochranu vody a pôdy ako našich najstrategickejších prírodných zdrojov. Osobitne pri tom chrániť územia prameňov a územie podzemného rezervoáru pitnej vody na Žitnom ostrove.

   4. Budeme presadzovať trvalé znižovanie spotreby energií a materiálov (aj vo výrobe) pri zachovaní kvality života. Na Slovensku chceme iba ekologické výrobné technológie a postupy, ktoré podporia našu energetickú a materiálovú sebestačnosť.

   5. Budeme predkladať legislatívu na znižovanie produkcie odpadov podľa zásady „minimalizovať – znovupoužívať – recyklovať – bezpečne skládkovať“.

   6. Chceme zachovať prírodnú rozmanitosť a slobodný pohyb človeka krajinou. Súčasne ale budeme presadzovať opatrenia na ochranu hospodárskych lesov pred krádežami, požiarmi a drancovaním.

   7. Vytvoríme bezzásahové územia v národných parkoch s prísnou ochranou.

   8. Chceme udržať najdôležitejšie prírodné zdroje vo vlastníctve štátu.

   9. Budeme rešpektovať súkromné vlastníctvo, presadzovať princíp spravodlivého odškodňovania za majetkovú ujmu, spôsobenú projektmi vo verejnom záujme.

   10. Budeme podporovať spolurozhodovanie občanov a komunít o rozhodnutiach súvisiacich s premenou krajiny, ťažením surovín, zriaďovaním skládok odpadov a pod.

   11. Budeme podporovať rozvoj ekoturizmu a agroturizmu, pred masovým turizmom.

   12. V mene podpory zdravých stereotypov chovania občanov budeme podporovať systém úľav pre poistencov štátnej zdravotnej poisťovne (pre nefajčiarov, pre abstinentov a pod.), ako aj zvýšenie dane na tabakové výrobky.

   13. Budeme presadzovať, aby sa časť z daní za pohonné hmoty vyčlenila na účel výstavby takých spevnených cyklotrás medzi obcami, ktoré budú môcť slúžiť ako alternatíva osobnej automobilovej dopravy.

    

   STIAHNITE SI PODROBNÉ ZNENIE PROGRAMU ZELENÉ SLOVENSKO

    

   1. Slovensko v Európskej únii

    

   Sme proeurópska strana. Demokratická únia presadzovala vstup SR do Európskeho spoločenstva už v časoch, kedy tento program nepodporovala žiadna zo slovenských strán, v r. 1993 - 94.

    

   DÚ, resp. neskôr ZZ DÚ, podporovala vstup SR do schengenského systému voľného pohybu osôb a tiež náš vstup do eurozóny.

    

   Sme zástancovia udržania SR v skupine najúspešnejších štátov EÚ, užívajúcich spoločnú menu. Považujeme to za strategický záujem nášho štátu. Preto:

    

   1. Odmietame snahy vytvárať na Slovensku protiintegračné nálady.

   2. Odmietame pokusy destabilizovať eurozónu, a všetky doterajšie kroky politikov, ohrozujúce dôveryhodnosť SR ako seriózneho partnera v eurozóne, v schengenskom systéme voľného pohybu a celkovo v EÚ.

   3. Budeme vždy varovať pred rozbíjačstvom EÚ, pretože dezintegrácia EÚ by nás odsunula z hlavného prúdu európskeho vývoja, preč od prosperujúcich a technologicky vyspelých štátov, do priestoru nestabilných alebo menej čitateľných politík štátov ako sú Ukrajina, Bielorusko alebo Maďarsko. Každý, kto ignoruje tento strategický záujem Slovenskej republiky, spochybňuje zmysel dlhoročného úsilia občanov, aj ich budúcu prosperitu.

   4. Nepodporujeme však inštitúcie EÚ nekriticky: Sme za usporiadanú a ekonomicky udržateľnú eurozónu. Bez štátov, ktoré nie sú ochotné, alebo schopné dodržiavať hospodársku disciplínu.

   5. Presadzujeme rovnocennosť vzťahov v EÚ medzi tzv. starými a novými členmi (najmä v oblasti poľnodotácií, ale nielen).

   6. Presadzujeme vyššiu kontrolu efektivity inštitúcii EÚ, výrazné zvýšenie informovanosti občanov SR o činnosti európskych inštitúcií (najmä poslancov za SR) a podporu skutočného politického európanstva. To všetko však nič nemení na našom odhodlaní presadzovať na prvom mieste záujem SR. ZZ DÚ je stranou pre občanov Slovenska, čo chcú byť súčasne aj Európanmi.

    

    

   VOLEBNÝ PROGRAM ZMENY ZDOLA na stiahnutie

   Zmena zdola

   Prečo ZMENA ZDOLA?

   null

    

   Prečo ZMENA ZDOLA

   Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

    


    

   Sledujte aktuality na Facebooku:

    

   stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

   stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

   stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

   stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

   stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl