Mgr. Andrej Kovarik (30), ochranca prírody, občiansky aktivista

Kandidát na poslanca Bratislavského samosprávneho kraja, kandiduje v Bratislave v obvode č. 6 - mestské časti Karlova Ves, Devín, Devínska Nová Ves.

 

Narodený 27. 07. 1983 v Bratislave

 

Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava ( 2006 – 2008 )

- magisterský stupeň

- štátna skúška v študijnom odbore Ochrana a využívanie prírody a krajiny

 

Odborná prax:

Lekáreň Nada, Bratislava ( 1999 – 2000 )

Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, Bratislava ( 2006)

 

Predchádzajúce zamestnania: 

Xanterra Parks & Resorts Inc. Death Valley, USA ( 2005 ),  pokladník

TIK DNV, Bratislava ( 2006 – 2008 ),  sprievodca v cestovnom ruchu

SOS Birdlife Slovensko ( 2007 – 2008 ),  sprievodca v cestovnom ruchu

SHMU Bratislava (2009), špecialista ŽP I

BROZ, Bratislava (2010 – 2011), awareness manager

ŠOP SR, Bratislava (2011 – súčasnosť)

 

Kurzy:  využitie alternatívnych zdrojov energie

 

Príroda a životné prostredie ako také ma zaujali už od detských čias. Tematike ochrany životného prostredia, ale aj klimatickej zmeny som sa venoval a venujem počas celého študijného a pracovného života.

 

Práve do týchto tém by som rád priniesol viac odbornosti a skutočné konkrétne riešenia.

 

Nie len z hľadiska kvality životného prostredia v ktorom žijeme ale aj z hľadiska kultúry prostredia v ktorom sa pohybujeme, je neprípustné aby boli zmeny v územnom pláne realizované na základe tlaku developerov a nie odborných argumentov.

Preto budem presadzovať zosúladenie územných plánov hlavného mesta a BSK. Rozumné územné plánovanie je jedným zo základných a najdôležitejších spôsobov ako sa prispôsobiť prebiehajúcej klimatickej zmene. Problematika povodní tak úzko spätá s našim krajom ležiacim na brehoch Dunaja a Moravy je riešiteľná aj bez nezmyselnej a drahej výstavby neefektívnych vodných diel. Problém je treba riešiť najmä tam kde povodeň vzniká a teda na horných úsekoch tokov resp. povodí, ale aj na dolných tokoch existujú efektívne riešenia. Napríklad formou rozširovania medzihrádzových priestorov všade tam kde nám to krajina umožňuje. Urbanizované ale aj vidiecke prostredie kraja môže čeliť tejto výzve oveľa efektívnejšie ako je tomu dnes a do budúcna tak ušetriť obrovské množstvo energie a finančných prostriedkov pre nás všetkých.

Veľmi energicky budem presadzovať zmysluplné využívanie finančných prostriedkov vynakladaných napríklad na revitalizácie námestí a ulíc. Tieto finančné prostriedky dnes často končia v kompletne vybetónovaných plochách bez akejkoľvek zelene alebo so zeleňou neschopnou plniť si svoje pre nás tak dôležité funkcie - ako napríklad ochladzovanie prostredia počas letných horúčav, zachytávanie prachu, tlmenie hluku a produkcia kyslíka.

 

Tak ako dnes z pozície odborného pracovníka aj naďalej sa budem usilovať o to aby lesy v okolí Bratislavy či priamo na jej území boli využívané tak, aby slúžili svojej primárnej funkcii, pre nás všetkých a teda na rekreáciu v prírodnom prostredí. V prostredí lesa bez holorubnej ťažby a drancovania posledných zbytkov lužného lesa ktoré máme.

Potenciál prírodného prostredia nášho kraja je dnes nedocenený a zaslúžil by si väčšiu pozornosť a propagáciu v cestovnom ruchu ako je tomu dnes.

 

Špeciálnu pozornosť budem venovať efektívnemu a zmysluplnému využívaniu finančných prostriedkov kraja smerujúcich do zdravotníctva a školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja pretože tvoria podstatnú časť jeho výdavkov. Aj v týchto odvetviach je dnes prítomná korupcia a klientelizmus na ktoré budem neúnavne poukazovať vždy ak na ne počas výkonu svojho mandátu narazím, tak ako sa o to snažím dnes z pozície občana. Pri efektívnejšom využívaní financií smerujúcich do organizačných zložiek kraja nájdeme dostatočné zdroje aj na financovanie dier na cestách v našej správe po ktorých jazdíme prakticky denne.

 

Otázky ktorým sa odborne venujem  priamo súvisia so pohodou vášho života a preto si myslím že vás budem zastupovať maximálne zmysluplne a najmä zodpovedne.

 

Mgr. Andrej Kovarik

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl