Protikorupčný program Zmeny zdola

SPRAVODLIVÝ ŠTÁT Nie je možná demokracia bez spravodlivosti a spravodlivosť bez demokracie. Štát má chrániť občanov, nie zlodejov

 

PREDSLOV:

Kríza neprišla sama od seba, krízu priniesli do krajín skorumpovaní politici a ich nekontrolovaná moc. Politici, ktorí nepochopili dôležitosť demokracie a postihla ich mocenská posadlosť, postupne okliešťovali kontrolné a demokratické mechanizmy v našom štáte. Tvorba zákonov sa úplne vymkla spod kontroly verejnosti. Tlaky lobistov cez poslancov v NR SR zničili dobre mienené zákony na nepoznanie. Výsledkom sú štátne inštitúcie, ktoré postupne prestávajú fungovať vo verejnom záujme. Štátni úradníci, polícia, súdnictvo, vedci a odborníci sú rukojemníkmi straníckych centrál. Stalo sa bežné, že sa neriešilo trestnoprávne zneužívanie moci a dosadzovanie neodborníkov, nebolo možné nijakým mechanizmom postihovať rozkrádanie a tunelovanie verejného majetku. Štát, ktorý by mal ochraňovať občanov, chráni zlodejov.

Slovo politik už nevzbudzuje úctu, ale stalo sa takmer nadávkou. Politika je pôvodne –„služba obci“, nie jej rozkradnutie. Chýba tu slovo ETIKA: úprimné rešpektovanie verejnej mienky, transparentnosť verejných financií, skutočná, nie formálna komunikácia s odbornou verejnosťou. Chýba tu elementárna SPRAVODLIVOSŤ a spravodlivé súdnictvo, ktoré by malo dôveru verejnosti. Z verejnoprávnych médií vymizla verejná diskusia o problémoch spoločnosti a zanedbal sa rozvoj kultúrnosti na Slovensku. To je potrebné zmeniť, bez toho nemôže nastať žiadna náprava ani ozdravenie krajiny. Žiaľ pokus zmeniť to zhora sa nepodaril a partokratický systém vypľul slušných ľudí z vlastných strán. Je opäť treba obnoviť ochranu demokracie a obnoviť mechanizmus načúvania občianskeho názoru.

Zmena môže prísť len zdola z občianskej verejnosti, ktorá sa prestane nečinne prizerať na devastáciu štátu.

 

 

20 opatrení, ktoré presadzujeme:

 

Odpolitizovanie štátnej správy

a návrat nezávislých odborníkov do úradov

 

1. Podstata tohto riešenia je v znovuobnovení úradu pre štátnu službu a zapojenie verejnosti do tvorby zákonov. Reálna, nie formálna aplikácia zákona o konflikte záujmov. Porušovanie zákona musí byť vymáhateľné. Tým sa vytvorí priestor pre profesionálne a odborne riadenú štátnu správu. Urýchlene sa musí skončiť subjektívne riadenie politickými dosadencami, na ktorých neodbornosť a neschopnosť počúvať odbornú oponentúru a verejnosť dopláca štát a občania v reálnom živote. Kríza vyžaduje dôležité rozhodnutia, ktoré majú chrániť občanov a budúce generácie a nesmie sa stať iba zámienkou na ďalšie rozkrádanie posledných zdrojov štátu.

 

2. Naším cieľom je zamedziť stranícke a koaličné nominácie na rozhodujúcich pozíciách v štátnej správe v riadiacich funkciách štátnych firiem, ministerstvách, vo vedení daňového, colného, finančných úradov, polície, štátnej poisťovne atď.

Zaručíme, že na všetky výberové konania bude mať prístup verejnosť a ich postup bude zdokumentovaný a archivovaný. Akékoľvek manipulovanie výsledku bude trestnoprávne postihnuteľné.

 

3. Súčasne s tým je dôležité prijať Zákon na ochranu zamestnancov štátnej správy, ktorí dajú podnet na prešetrenie korupčného správania, zneužívania moci ako i upozornia na nehospodárne nakladanie, alebo poškodzovanie životného prostredia, kultúrnych pamiatok a pod. Takýto zákon musí byť vymožiteľný a musí poskytovať reálnu nie formálnu ochranu štátnym zamestnancom a zamestnancom v samosprávach.

 

Boj proti korupcií, transparentná štátna správa a

participácia verejnosti na správe vecí verejných

 

4. Je nutné zaviesť trestnoprávnu zodpovednosť za ovplyvňovanie a manipuláciu verejného obstarávania, a to tak, aby nebola iba formálna, ale právne vymožiteľná. Je veľmi dôležité v legislatíve o štátnej správe definovanie pojmu „verejný záujem“.

 

5. Dopracovanie legislatívy o štátnych akciových spoločnostiach a ich transparentné nakladanie s majetkom už od 20% účasti štátu a jasné pravidlá spôsobu riadenia a hospodárenie. Informačný zákon doplniť o právo vyžiadať si faktúry aj v týchto akciovkách.

 

Trestnoprávna zodpovednosť za zjavne nevýhodné zmluvy pre štát (obec), či už z hľadiska efektívnosti, financií, alebo negatívneho dopadu na život občanov či verejné a prírodné zdroje krajiny.

6. Musí byť legislatívne zabezpečená participácia verejnosti, pre participatívny rozpočet, zverejňovacia povinnosť štátu (obce), presné podmienky, aby bola zabezpečená otvorená samospráva aj štátna správa. Musí byť zabezpečená dostupnosť všetkých materiálov, štúdií analýz, máp, plánov, verejných databáz vypracovaných za verejné zdroje, a to bez výnimky. Autorské práva zaplatené z verejných financií musia slúžiť verejnosti. Zmluvy a dodatky zmlúv verejného obstarávania nesmú obsahovať nesúhlas so zverejnením. Zakázať orgánom verejnej správy preberať na seba nevýhodné záväzky, neprimerané poplatky, úvery, sankcie, nájomné plnenie a pod. Zodpovednosť za nehospodárne nakladanie musí byť adresné na konkrétnu zodpovednú osobu. Zodpovednosť nemôže byt kolektívna, ale každý poslanec, člen komisie atď. zodpovedá za svoje hlasovanie jednotlivo bez ohľadu na počet spolurozhodujúcich. Poslanec, ktorý hrubo narušuje poslanecký sľub a poškodil hrubo verejný záujem, môže byť verejným zhromaždením v obci, alebo petíciou obyvateľov obce, odvolaný.

7. Zverejnené budú vopred všetky materiály na verejné obstarávania, predaje majetku ako i informácie a návrhy na poskytnuté dotácie. Bude jednoznačne adresná zodpovednosť za zmanipulované tendre a trestnoprávny postih za manipulovanie výsledku ako i zjavnú nevýhodnosť pre štát (obec) alebo negatívny dopad na život občanov. Zaviesť dominanciu elektronického obstarávania. Každé verejné obstarávanie bude mať možnosť byť verejne prístupné.

Zamedzíme obstarávateľovi automaticky vylúčiť ponuky s najnižšou cenou a formálnymi chybami. Obstarávateľ musí zabezpečiť pred obstarávaním také podmienky, aby bol počet súťažiacich čo najvyšší a také súťažné podmienky a zmluvy, aby bola zabezpečená dlhodobá efektivita a kvalita predmetu obstarávania. Chceme legislatívne zaručiť povinné vypracovávanie analýz o kvalite služieb financovaných z verejných peňazí, efektivite a dopadoch na život občanov.

8. Zabezpečíme zavedenie takej digitálnej štátnej správy, kde bude zabezpečený možný vstup verejnosti do verejných databáz vzájomne prepojenie úradov a ich kompatibilita, zrušenie manuálnej a elektronickej duplicitnej práce.

 

Majme odvahu na spravodlivý štát

 

9. Zabránime manipulácii pri elektronickom rozdeľovaní súdnych podaní.

Zabezpečíme nahrávanie a archivovanie súdnych pojednávaní. Elektronické súdnictvo bez zbytočnej duplicitnej administratívy. Začneme verejnú diskusiu o ukončení trestnoprávnej imunity sudcov. Začneme diskusiu o opatreniach na skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania, etiky prijímania a udeľovania titulov a právneho povedomia verejnosti a mládeže.

 

10. Obnovíme vážnosť a funkčnosť polície. Odpolitizovanie polície a nezávislosť vyšetrovania musí byť ústavne zaručená. Slúžiť a chrániť musí byť realitou, nie formálnou deklaráciou. Polícia nesmie trpieť neodborným vedením, konfliktom záujmov, priestorom pre korupciu, politickými čistkami a neodborným obsadzovaním. Policajné štatistiky nesmú byť jediným kritériom práce polície. Oddelíme vyšetrovateľov od polície. Policajt musí byť chránený, ak upozorní na korupčné správanie, alebo porušovanie zákona nadriadenými, a to zmysluplnou ochranou. Práca polície musí byť zabezpečená aj kvalitnými materiálnymi podmienkami.

 

11. Zabezpečíme priestor pre možnosť diskusie vedenia so zamestnancami štátnej správy a spätnej odozvy pri zavádzaní nariadení. Štát musí byť službou pre občana.

 

12. Stransparentníme financovanie a hospodárenie politických strán. Zverejňovanie zmlúv a faktúr z volebných kampaní. Porušenie zákona o volebnej kampani, alebo nekalá kampaň voči opozícii, porušovanie zákonov vedením strany musí viesť k zrušeniu volebného výsledku tejto politickej strane. Vypracuje sa jednotný vzor majetkových priznaní politikov (aj v samospráve), zverejňovanie daňových priznaní. V prípade pochybností musí politik strpieť aj zverejnenie majetkových priznaní najbližších rodinných príslušníkov.

Znížiť počet poslancov v samospráve aj v parlamente aspoň o 20%. Zrušenie imunity poslancov tak, aby nemohlo byť zneužívané v politickom boji. Efektívna kontrola vecí verejných v kontrolných orgánoch musí byť ústavne zaručená politickej opozícii.

 

13. Zrušia sa výnimky zo zákonov, ktoré idú proti preambuli a duchu zákonov. Tvorba zákonov bude prebiehať podľa štandardov EÚ, t. j. najprv prebehne adekvátny proces verejnej diskusie o probléme vo verejnoprávnych médiách, zisťovania, analýzy, odborné pripomienkovanie verejnosťou. Legislatívne sa zaručí pripomienkovanie a oponentúra relevantných verejných inštitúcií, MVO, odbornej nezávislej verejnosti.

Súčasťou legislatívneho procesu budú povinné analýzy dopadu zákona v praxi, povinné zabezpečenie implementácie zákonov a pomoc verejnosti s prijatím opatrení zákona.

 

Začneme verejnú diskusiu o zrušení Mečiarových amnestií a legislatíve na vytvorenie reálnych podmienok pre nezávislé vyšetrenie korupčných škandálov.

 

Verejný slobodný priestor na diskusiu

je podmienkou ochrany demokracie a kultúry

 

Vo verejnoprávnom médiu má byť hlavnou témou objektívna

informovanosť verejnosti, podpora občianstva, rozvoj osobnosti, podpora vzdelávania, vedy, kultúrnej kvality a stimulovanie kreativity.

14. Verejnoprávne médiá považujeme za veľmi dôležitý priestor pre vytvorenie dialógu občianskej spoločnosti, odbornej akademickej obce a priestor pre odkomunikovanie dôležitých politických tém, a to pohľadom verejnosti. Vo verejnoprávnej TV žiadame podporu vzdelávania, kultúrnej kvality, stimulovanie kreativity a podporu občianstva.

Zabezpečíme priestor pre verejnú diskusiu o akútnych problémoch spoločnosti vo verejnoprávnych médiách.

15. Legislatívne umožníme objektivitu vysielania a politickú nezávislosť verejnoprávnych médií, zamedzíme zneužívanie verejnoprávnych médií pre jednostranné rezortné relácie ministerstiev a financované cez verejné financie ako objednané PR pre rezorty.

16. Zastavíme trend čisto politicky obsadzovaných diskusií bez zastúpenia nezávislej odbornej verejnosti, akad. obce a MVO.

17. Verejnoprávne médiá budú povinne vysielať online záznam z hlasovania NR SR na internete a archivovať ho. Povinne vytvárať priestor na diskusiu k predkladaným zákonom na diskusie na kľúčové témy a aktuálne témy a ich dopad na verejnosť.

18. Vytvorí sa väčší priestor pre relácie mimovládnych, odborných, kultúrnych, vzdelávacích a vedeckých relácií. TASR vytvorí priestor na informovanie verejnosti, vytvorí priestor pre občianske témy, kľúčové spoločenské témy a bude personálne aj finančne podporená v tejto činnosti.

19. Voľbu riaditeľa verejným výberovým konaním dať do rúk komisie zloženej z osobností kultúrneho života, nezávislých expertov a zástupcov MVO.

20. Vrátime historické názvy Slovenský rozhlas a Slovenská televízia. Začneme verejnú diskusiu na tému “charta STV” ako záväznú dohodu medzi občianskou spoločnosťou a médiom verejnej služby. STV musí mať strešný záväzný dokument, nemôže byť každé volebné obdobie iné podľa vôle manažmentu – CHARTA by mala byť – participatívne tvorený dokument.

 

 

Poznámka:

Zmena zdola prijala Občiansku výzvu 2012

na PROTIKORUPČNÉ MINIMUM TIS 2012 ako celok:

 

1. Financovanie straníckych aktivít, lobing, kontrola majetku politikov

Ustanoviť inštitúciu pre dohľad nad financovaním straníckych aktivít. Zároveň je potrebné stanoviť systém garancií na zabezpečenie nestrannosti voľby členov tejto inštitúcie. Takúto voľbu by malo realizovať viacero subjektov (napr. prezident, vláda a iní) a volebné obdobie by sa malo dĺžkou líšiť od volebného obdobia poslancov NR SR. Zaviesť možnosť participácie zástupcov občianskej spoločnosti pri výkone činnosti takejto inštitúcie. Tá by mohla prevziať aj agendu Výboru pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR pri uplatňovaní tzv. ústavného zákona o konflikte záujmov. Zjednodušenie darovania a zvýšenie informovanosti o daroch politickým stranám a kandidátom. Zaviesť centrálnu evidenciu príjmov a výdavkov politických strán. Centrálnu evidenciu by prevádzkovala inštitúcia pre dohľad nad financovaním politických strán. Posilniť kontrolu predovšetkým iných bezodplatných plnení, stanoviť povinnosť poskytovateľom iného bezodplatného plnenia, alebo aj odplatného, predložiť doklady kontrolnému orgánu. Tým by sa vytvorili podmienky pre kontrolu aj na strane politickej strany ako aj na strane poskytovateľa plnenia. Zaviesť mechanizmy podporujúce diverzifikáciu zdrojov financovania politických strán, napr. tzv. model „matching funds“ – politické strany by mali nárok na časť príspevkov od štátu po preukázaní schopnosti zabezpečiť si finančné prostriedky zo súkromných zdrojov. Prípadne niektoré štátne príspevky (príspevok za hlasy a príspevok na činnosť) by sa odvíjali od iných získaných zdrojov na základe stanoveného koeficientu. Ďalšou alternatívou je podporiť darovanie politickým stranám prostredníctvom možnosti daňového zvýhodnenia darcov, či daňovej asignácie za súčasného zníženia priamej podpory zo štátneho rozpočtu. Cieľom je zvýšiť motiváciu strán zaangažovať do politiky občanov a podnikateľov, a zároveň neštátne príspevky verejne deklarovať. Zaviesť povinnosť politických strán zverejňovať prehľady prijatých členských príspevkov a iných bezodplatných plnení v rovnakom rozsahu, ako je to pri daroch. Zaviesť povinnosti jednotlivým kandidátom po skončení volieb predložiť detailnú správu o použitých finančných prostriedkoch vynaložených vo volebných kampaniach, ktorá bude súčasťou správy predkladanej politickou stranou/hnutím. Zaviesť pravidlá pre financovanie kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, vyšších územných celkov, obecných a mestských zastupiteľstiev, primátorov a starostov. Sfunkčniť systém majetkových priznaní, aby umožňoval kontrolu nárastu majetku počas výkonu verejnej funkcie i niekoľko rokov po nej. Teda presne definovať, čo má majetkové priznanie obsahovať (vrátane majetku osôb žijúcich v jednej domácnosti), túto deklaráciu rozšíriť aj na deklarovanie záujmov verejného funkcionára (napr. členstvá v združeniach, kluboch a pod.) a predĺžiť povinnú lehotu podávania z jedného na päť rokov po skončení verejnej funkcie. Zaviesť povinné online zverejňovanie stretnutí politikov a predstaviteľov záujmových skupín vo forme téma stretnutia, dátum a miesto. Za neoznámené stretnutia by hrozili verejným činiteľom primerané finančné sankcie. Agendu by mal na starosti orgán dozerajúci na financovanie straníckych aktivít či majetkové priznania a konflikty záujmov politikov.

2. Verejný sektor

Odpolitizovať verejný sektor. Vyberať výberovými konaniami vedenia regulačných orgánov(NKÚ, ÚVO, PMÚ, ÚRSO a podobne) ako aj štatutárov štátnych a obecných firiem(predstavenstiev) a úradov ústrednej i miestnej štátnej správy. Zvážiť znovu - zavedenie centrálnej inštitúcie (podľa vzoru bývalého Úradu pre štátnu službu) s kompetenciami zabezpečovať metodiku výberových konaní, zverejňovať voľné miesta v celom verejnom sektore, dozerať na kariérne postupy a horizontálnu mobilitu, ako aj vykonávať inšpekciu v uvedených oblastiach. Vytvoriť verejný register politických nominácií vo verejnej správe za účelom lepšej verejnej kontroly a vyvodenia zodpovednosti voči nominujúcej strane v prípade pochybení. Vytvoriť online register vyšších úradníkov vo verejnom sektore s informáciami o ich zamestnávateľoch či pracovnej činnosti 5 rokov pred a 5 rokov po práci vo verejnom sektore. Prijať legislatívu na ochranu oznamovateľov trestnej činnosti (whistleblowers), pričom kľúčovými prvkami by boli zachovanie anonymity pri nahlasovaní, nárok na odmenu v prípade ušetrení verejných prostriedkov a bezplatná právna pomoc v prípade šikany. Pri prijímaní legislatívy vykazovať aj doložku korupčného potenciálu zákonov, tak ako sa teraz povinne analyzuje dopad na verejné financie, životné prostredie či podnikateľskú sféru. Faktormi posudzovania by mohli byť jasnosť pravidiel, prístup verejnosti k novovzniknutým informáciám, či prítomnosť oblasti s výskytom koncentrácie ekonomickej moci.

3. Prístup k informáciám

Zriadiť inštitúciu na dohľad nad dodržiavaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám (obdoba tzv. informačného komisára v iných krajinách). V súčasnosti sa často občan musí obracať až na súd, čo je nákladné a v prípade rýchlej potreby informácií aj často neúčinné. Komisár by mohol udeliť sankcie a aktívne by podporoval používanie infozákona občanmi. Inštitúcia by mohla mať zároveň aj kompetencie dnešného Úradu na ochranu osobných údajov, ako je to napr. v Nemecku či Veľkej Británii, prípadne byť spojená s inštitúciou Ombudsmana. Zriadiť centrálnu stránku ako zhromaždisko verejných dát v štandardizovaných formátoch (data.gov.sk) a vytvoriť povinnosť pre orgány verejnej správy i firmy väčšinovo nimi vlastnené uplatňovať tieto štandardy na všetky nimi poskytované údaje. Vhodným by bolo aj zriadenie jednotných portálov o udeľovaných eurofondoch či dotáciách. Pre možnosť porovnávať a spracovávať dáta o verejných zákazkách je potrebné zaviesť jedinečný identifikátor zákaziek (umožňujúci sledovanie zákazky od jej vyhlásenia po fakturáciu a dodatky). Sprístupniť dáta zhromažďované v Datacentre verejnosti bezplatne.

4. Súdnictvo, polícia

Zvážiť zaviesť špecializované správne súdy podľa agendy, v štýle Najvyššieho správneho súdu v ČR. Zaviesť jednotný systém sledovania výkonnosti, dochádzky a domácej práce sudcov. Zaviesť pravidelný tréning etického správania sa sudcu a pracovníkov súdu. Obmedziť prednáškovú činnosť sudcov v advokátskych firmách, zaviesť verejný register mimopracovných príjmov. Zaviesť podrobné správy o prehľade súdnych povolení na odpočúvanie v už neaktívnych prípadoch s informáciami, o aké trestné činy malo ísť, ktoré súdy a sudcovia povolenia poskytli, ako dlho jednotlivé odpočúvania trvali a ku koľkým obžalobám a odsúdeniam to prispelo. V súlade s budovaním jasných pravidiel kariérneho rastu prijať novelu zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície, konkrétne odstrániť § 35, podľa ktorého môže minister vnútra odvolať policajta z akejkoľvek funkcie bez uvedenia dôvodu. Vytvoriť nestrannú inšpekciu oddelenú od policajného zboru a ministerstva vnútra (napr. po vzore ČR).

 

5. Územná samospráva

Otvoriť verejnosti činnosť a rozhodovanie orgánov obce - zaviesť povinnú verejnosť zasadnutí obecnej rady a komisií pri obecnom zastupiteľstve. Posilniť transparentnosť v oblasti rozhodovania samospráv: zaviesť povinnú elektronickú úradnú tabuľu obce, povinne zverejňovať informácie o obchodných spoločnostiach s min. 50-percentným podielom obce / samosprávneho kraja (najmä ich výročné správy s finančnými výkazmi). Posilniť kontrolu a transparentnosť v oblasti financií: predkladať a zverejňovať majetkové priznania všetkých samosprávnych verejných funkcionárov. Zaviesť povinnú súťaž o dotácie udeľované samosprávou. Rozšíriť právo žaloby vo verejnom záujme na všetky rozhodnutia samosprávy; zaviesť osobnú zodpovednosť volených predstaviteľov obce za úmyselnú škodu. Zaviesť centrálne registre pre obce a samosprávne kraje s majetkovými priznaniami poslancov a starostov/predsedov krajov, účtovnými dokumentmi obchodných spoločností s majetkovým podielom obce či župy (pri viac ako 50-percentnom podiele) ako aj menami hlavných kontrolórov. Zaviesť povinnosť obcí zverejňovať prebytočný majetok na štátnom centrálnom portáli www.ropk.sk

6. Zdravotníctvo

Vybudovať užívateľský portál pre pacientov, kde by si vedeli vybrať poskytovateľov (služby, cenníky, otváracie hodiny, počet oprávnených sťažností i pokút z Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, životopis lekárov atď.). Portál by umožnil údaje triediť a pripravovať rebríčky kvality poisťovní aj poskytovateľov podľa rôznych indikátorov, vrátane spätnej väzby pacientov. Zverejňovať zoznam nárokov definovaných v rámci solidarity (tzv. základný balík) v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na internete. Zostaviť a pravidelne aktualizovať zoznam tovarov a služieb financovaných na základe povinného poistenia (východiskom môže byť existujúci katalóg výkonov) vrátane detailných požiadaviek na ich poskytnutie (napr. maximálne čakacie doby, technické a personálne vybavenie, definovať dostupnosť podľa maximálnej doby dopravy pacienta do daného zdravotníckeho zariadenia, atď.). Zaviesť (prípadne štátnou dotáciou podporiť) povinný ročný výpis poisťovní pre pacientov so zoznamom a cenami výkonov, liekov a liečebných pomôcok. Šlo by o obdobu bankového výpisu pre zdravotníctvo s cieľom kontroly toho, čo poskytovatelia vykazujú poisťovniam, ale aj zvýšenia povedomia pacientov o nákladnosti ich zdravotnej liečby. Zaviesť, zverejniť a zo strany regulátora vynucovať transparentné čakacie listiny na všetky odkladné terapeutické aj diagnostické služby. Posilniť kapacitu zdravotníckych regulátorov a ich nezávislosť od každodennej politiky (napríklad kolektívne, neodvolateľné vedenie Úradu na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, oddelenie liekovej regulácie od rozhodovania ministra zdravotníctva). Kompetencie zdravotníckych regulačných agentúr (ÚDZS alebo ŠÚKL) rozšíriť o hodnotenie medicínskych intervencií a technológií na náročných medicínskych výkonoch do rozsahu starostlivosti platenej z verejného zdravotného poistenia.

 

7. Ostatné oblasti

Sprísniť možnosť verejných funkcionárov či inštitúcií podávať žalobu na ochranu osobnosti proti médiám. Sfunkčniť Centrálny register dokumentov verejného obstarávania (http://crdvo.uvo.gov.sk/) tak, aby boli zápisnice a konkurenčné ponuky opäť zverejňované.

( C) TIS

Zmena zdola

Prečo ZMENA ZDOLA?

null

 

Prečo ZMENA ZDOLA

Pokusy ozdraviť politiku zhora boli dosiaľ neúspešné, ako to nedávno dokázal napríklad príbeh premiérky Ivety Radičovej. Ani najvyššia pozícia vo vláde ju neubránila pred tlakmi a nepriateľstvom takzvaných straníckych pozadí , ktorým prekážal jej dôraz na transparentnosť a jej boj s politickou korupciou. Prvá vláda, ktorá po čase vzbudila v občanoch nádej na zmenu, padla. Predčasné voľby priniesli len ďalšie posilnenie partokracie. Zmena je teraz už iba na občanoch, môže prísť už len od nich, zdola.

 


 

Sledujte aktuality na Facebooku:

 

stránka Zmeny zdola: http://www.facebook.com/zmenazdola

stránka Jána Budaja: http://www.facebook.com/jan.budaj.96

stránka Juraja Smatanu: http://www.facebook.com/smatana

stránka Eleny Pätoprstej: http://www.facebook.com/elena.patoprsta

stránka Jaromíra Šíbla: http://www.facebook.com/jaromir.sibl